REKRUTACJA

ZASADY UCZESTNICTWA

Projekt skierowany jest do kadr 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego i jednocześnie działających w branży budowlanej, tj. 120 pełnoletnich osób, przedsiębiorców i pracowników (w rozumieniu KP) prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na terenie województwa dolnośląskiego.

ZASADY REKRUTACJI

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostaną podane w zakładce Aktualności. Rekrutacja do projektu trwa do momentu pozytywnego zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników - łącznie na wszystkie szkolenia 120 osób. Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku, kiedy do określonego terminu nie zbierze się planowana liczba osób, zgłoszenia będą przyjmowane do momentu zakwalifikowania planowanej liczby osób w każdej turze. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu dostępnym na stronie oraz w biurze projektu.

ETAPY REKRUTACJI

I Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych

W celu zgłoszenia uczestnika projektu należy dostarczyć prawidłowo, kompletnie, czytelnie wypełnione, podpisane oryginały dokumentów, a w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie dokumentów klauzulą „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub „Za zgodność z oryginałem” wraz z datą i czytelnym podpisem Zgłaszającego/delegowanego pracownika (imię i nazwisko) oraz pieczęci firmowej w przypadku kserokopii dokumentów firmowych.

 1. Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu, wypełniony i podpisany przez Zgłaszającego i oddelegowanego pracownika) wraz z załącznikami:
 2. - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w przypadku otrzymania pomocy de minimis obowiązkowo należy dołączyć kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, potwierdzone za zgodność z oryginałem) (załącznik nr 2 do Regulaminu, dokument wypełniony i podpisany przez Zgłaszającego);

  - Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) (załącznik nr 3 do Regulaminu, dokument wypełniony i podpisany przez Zgłaszającego);

  - Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium tzw. jednego przedsiębiorstwa (załącznik nr 6 do Regulaminu);

  - Oświadczenie dotyczące połączenia/przejęcia/podziału przedsiębiorstwa (załącznik nr 7 do Regulaminu).

 3. Aktualnego wydruku wygenerowanego z Centralnej Informacji KRS lub aktualny na dzień złożenia wymaganych dokumentów wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorstwa wskazanego w Części I formularza rekrutacyjnego, wystawionego nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć umowę spółki i odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkich wspólników.
 4. Formularze zgłoszeniowe są dostępne w biurze projektu oraz na stronie projektu w zakładce Do pobrania.

   Zgłoszenia udziału w Projekcie można dokonać:

  • osobiście w Biurze Projektu – ul Kaszubska 15/90, 50-214 Wrocław (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00);
  • drogą mailową (skan wszystkich wymaganych, właściwie podpisanych dokumentów, przesłanych na adres: proeko-wroclaw@b4.org.pl);
  • drogą pocztową na wyżej wymieniony adres Biura Projektu.

  Zgłoszenia nadesłane e-mailem będą uznawane tylko wówczas, gdy oryginały zeskanowanych dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem. Za datę dostarczenia oryginałów dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu

II Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych

 1. Kryteria formalne (ocena 0-1 spełnia/ nie spełnia)
  • kompletność i poprawność dokumentów, formularza oraz wymaganych załączników
 2. Kryteria dostępu, spełnione łącznie (ocena 0-1 spełnia/ nie spełnia)
  • spełnianie warunków do zakwalifikowania firmy jako mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa z branży budowlanej;
  • siedziba lub oddział firmy znajduje się na terenie woj. dolnośląskiego;
  • spełnienie przez oddelegowanego pracownika dodatkowych warunków zewnętrznych umożliwiających ubieganie się o otrzymanie uprawnień (pełnoletność, wykształcenie min. podstawowe);
  • oddelegowani pracownicy nie posiadają uprawnień, które chcą zdobyć w ramach projektu.

III Analiza potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona przez Specjalistę ds. rekrutacji. Ocena dostosowania oferowanych szkoleń do indywidualnych potrzeb Uczestników projektu – ocena kandydatów na podstawie zapisów formularza rekrutacyjnego.

IV Kryteria pomocnicze 

 • wskaźniki odnośnie liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z założeniami projektu (mikroprzedsiębiorstwa – 22, małe przedsiębiorstwa – 22, średnie przedsiębiorstwa - 16);
 • wskaźniki dotyczące płci (10 kobiet, 110 mężczyzn);
 • kolejność zgłoszeń.

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzi Koordynator Projektu i Asystent Projektu. Wybór dokonany zostanie podczas posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej. W pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane będą kobiety oraz osoby niepełnosprawne.

Zasady oceny i kwalifikacji Zgłaszających opisano w Regulaminie Projektu, dostępnym w zakładce: Do pobrania.

V Ogłoszenie wyników

Po sporządzeniu listy zakwalifikowanych uczestników każdy ze Zgłaszających zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, oraz o miejscu i terminie podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy o świadczeniu usług szkoleniowych, zawartej pomiędzy Realizatorem a Beneficjentem Pomocy (wzory dokumentów znajdują się w zakładce: Do pobrania).

Ostateczna lista Zgłaszających zakwalifikowanych do projektu zostanie również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.